...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในหน่วยงานของกรมศิลปากร ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล (กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท)
1. การแต่งตั้งข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
    (1) แบบข้อมูลบุคคล (แบบ ชก. 1)
    (2) แบบพิจารณาข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนางาน (แบบ ชก. 2) /การแก้ไขปัญหางานที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    (3) เอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ 
อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี


2. การย้ายข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
    (1) แบบข้อมูลบุคคล (แบบ ปก. 1)
    (2) เอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ 
อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
    (3) ผลการสอบแข่งขันได้ในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือผลการคัดเลือกในสายงานที่จะแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว7 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 หรือ ที่ นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ยังไม่ถูกยกเลิก

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 162 ครั้ง)